De Jonge Turken ‘Inspiratie’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Spelregels & Ballotage

Zoals elke zichzelf respecterende club hanteren ook De Jonge Turken een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Die regels gelden met name de presentie, op welk vlak wij grote waarde hechten aan goede manieren. Een zekere strengheid is geboden, willen de Turken zich tot ver in deze eeuw kunnen handhaven. Bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. Play it by the rules!

Organisaties

 • Per organisatie kan in principe maar een persoon lid worden van De Jonge Turken. Indien een tweede lidmaatschap aangevraagd wordt, heeft de persoon die het eerst lid was het recht van veto ten opzichte van de persoon die voor het tweede lidmaatschap in aanmerking wenst te komen.
 • Voor retailorganisaties gelden geen restricties ten aanzien van het aantal leden. Het vetorecht voor de oudst ‘zittende’ leden is wel van toepassing.

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de Jonge Turken is een bedrijfslidmaatschap - particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, en dus niet zomaar overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie
 • Het lidmaatschap van De Jonge Turken geldt per kalenderjaar maar kan ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld wordt aangepast aan het aantal bijeenkomsten dat nog moet plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij het voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd.

Bijeenkomsten

 • Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan telefonisch, per mail of per sms. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd. Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt onmiddellijk royement zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.
 • Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij 0% aanwezigheid in een lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet tenzij proactief goede redenen aangedragen worden.

Vertrouwelijkheid

 • De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt. Aan gegevens of nieuws uit bijvoorbeeld interviews, presentaties en wat dies meer zij, wordt geen ruchtbaarheid gegeven.
 • Leden doen geen uitspraken in de (vak)pers over feiten of omstandigheden die verband houden met of voortkomen uit de bijeenkomsten. Hiertoe verplicht ook organisatie zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.
 • Alle leden zijn verplicht de verstrekte mededingingsgedragscode te ondertekenen, in te leveren en zich tijdens de bijeenkomsten daar ook naar te gedragen.
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Het profiel van een Jonge Turk in principe:

 • minimaal 12 jaar werkervaring
 • in principe sales eindverantwoordelijk aan fabrikantenkant of unitmanager aan retailzijde
 • maximaal 43/44 jaar bij instroom
 • pro-actief en open
 • leidinggevend aan minimaal 5 personen

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Business Connected;  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via peggy@businessconnected.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? klik dan hier.